Drogi Kliencie, szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

 

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy że:

 

 1. Podajemy kto jest Administratorem Twoich danych osobowych:

  Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem naszej strony jest: Maximum Nieruchomości Katarzyna Kaczmarek, ul. Łagiewnicka 118 lok. 315, 91-471 Łódź, z którym można się skontaktować listownie pod wskazanym wyżej adresem lub mailowo pod adresem: biuro@maximumnieruchomosci.com

   

 2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane:

  Twoje Dane (takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzamy w następujących celach:

  1. gdy jest to niezbędne to zawarcia lub wykonania umowy – pamiętaj, że korzystając z naszych usług zawierasz umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

  2. gdy jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – analitycznych i statystycznych, polegających na ulepszaniu naszej strony oraz zapewnianiu Ci dostępu do bezpiecznego i sprawnie działającego systemu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

  4. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu wobec Ciebie marketingu związanego z oferowaniem naszych usług (art. 6.ust. 1. lit f RODO),

  5. w celu marketingu bezpośredniego – marketing bezpośredni kierowany za pośrednictwem m.in. poczty e-mail, drogą MMS/SMS-a lub drogą telefoniczną ma miejsce, pod warunkiem, że wyrazisz dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie.

  6. gdy jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c).


 

 1. Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane:

  Dane będą przetwarzane w celach wskazanych w punkcie 2.1. i 2.5. - przez okres realizacji umowy lub do momentu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługującemu Administratorowi danych i w stosunku do niego. W celach wskazanych w punktach 2.2., 2.3., 2.4., 2.6. do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo - księgowych lub dla celów sprawozdawczych oraz z roszczeń wynikających z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.


 

 1. Twoje prawa:

  Przysługuje Ci prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  W zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami poprzez e-mail: biuro@maximumnieruchomosci.com lub zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na naszej stronie.

 2. Odbiorcy danych:

  < >

  Dane mogą być przekazane jedynie podmiotom uczestniczącym w procesie obrotu nieruchomościami, w tym notariuszom, urzędom administracji publicznej, spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym, urzędom skarbowym, innym Pośrednikom oraz kontrahentom Zleceniodawcy, a także osobom upoważnionym przez Administratora (pracownicy lub zleceniobiorcy Administratora) oraz podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi informatyczne, księgowe lub prawne.

  Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

   

 3. Bezpieczeństwo danych:

  Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

  Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by nasi pracownicy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

  Informujemy, że Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

   

 4. Dane kontaktowe:

  Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@maximumnieruchomosci.com lub pisemnie na adres: ul. Łagiewnicka 118 lok. 315, 91-471 Łódź.

   

 5. Zmiany polityki prywatności:

  Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na naszej stronie.